Fem Pilota - Capçalera

Els trinquets de Xàtiva en el segle XIX

En articles anteriors publicats ací, en PilotaVeu, contàvem que, a partir de l’any 1754 i fins a final del segle XVIII, es van construir 5 trinquets a la ciutat de Xàtiva. Recordem que els beneficis que generava el joc de pilota eren per al “Santo Hospital de San Felipe”, que s’encarregava de la seua administració i de la seua gestió. L’hospital, en aquella època, també s’encarregava de l’organització de la Fira, de les comèdies, de les corregudes de bous, del Corpus i dels carnestoltes.

Els dos trinquets on es jugava a pilota a mà en la segona meitat del segle XVIII, i ara també sabem que en la primera del segle XIX, eren el de les Ànimes, construït el 1754, entre el carrer Ànimes i el Fossar, a la part interior de la muralla, i el trinquet de l’Albereda, construït l’any 1755, entre la porta de Sant Francesc i la torre de Monfort, a la part exterior de la muralla.

Ens centrarem ara en algunes dades que hem trobat a l’Arxiu Municipal de Xàtiva que poden resultar interessants per saber com eren els trinquets de la capital de la Costera. Es tracta de documents que fan referència a les obres de reconstrucció o remodelació que es van realizar en aquella època en aquests edificis. Les obres més quantioses eren per substituir el pis i es realitzaven cada 14 o 15 anys.

Tenim un pressupost de l’any 1768 de les obres de remodelació que es van realitzar al Trinquet de les Ànimes. En la reconstrucció del pis es van utilitzar 1.500 taulers grans de fusta comprats a Cabanes, més de 1000 taulers xicotets, 14 càrregues de calç, 8 carretades d’arena i 176 càrregues d’algeps. Es van pagar també 14 jornals al mestre d’obra, 19 jornals als oficials i 82 jornals als peons. També es van emblanquinar les parets del trinquet i van posar un enreixat de filferro. L’obra va costar 100 lliures, 13 diners i 7 sous. És una quantitat elevada, però hem de considerar que aquell any el trinquet de les Ànimes va generar uns ingressos nets de 150 lliures.


Gravat on es pot vore la muralla de la ciutat de Xàtiva, que va ser en el s. XVIII la paret dels trinquets de les Ànimes
i de l'Albereda.Antoon van den Wijngaerde

 

Hem trobat un altre document de l’any 1831, quan l’Hospital de Xàtiva va traure a subhasta “La demolición y nueva construcción del piso del Trinquete de la Almas”. Per realitzar l’obra s’havien de complir una sèrie de condicions: primer, s’havia d’arrancar el pis vell i intentar aprofitar tots els taulers de fusta possibles per al nou “escogiendo los tableros menos defectuosos en el distrito del forntón al castillo”; segon, “[…] debe principiarse dicho piso desde el alambor o frontón hasta la puerta de entrada principal […]”, s’havien de col·locar els taulers del pis nou amb material (tres quintes parts d’argila i dues quintes parts de calç “de la mejor calidad”), també diu que “[...] los tableros se colocarán a juntas encontradas o trabadas, [...] el lecho de material donde sean colocados los tableros tendrán una gordaria de dos dedos, echando una porción de agua para su buena trabación […]”; i tercer, s’havia de lluir tota la part de la muralla del nou pis a una altura de pam i mig amb calç i arena.

Teníem notícies que parlaven d’un descens de l’activitat esportiva i, en conseqüència, dels ingressos de l’Hospital als trinquets xativins a principis del segle XIX, però ara sabem que eixa informació no era certa, ja que hem pogut documentar que el joc de pilota a mà es va mantindre de manera regular al trinquet de les Ànimes i al de l’Albereda, com a mínim, fins als anys 50 del segle XIX.


Actual placeta del Trinquet Xàtiva.  Foto: fuentesdejativa.es

Clica en l'enllaç per llegir l'article: 

Els trinquets de Xàtiva en el segle XVIII, per Josep V. Martínez


Josep V. Martínez
Professor de l'IES Josep de Ribera de Xàtiva