Fem Pilota - Capçalera

Sabies que hi ha un document de 1617 que parla del trinquet de Petrer?

Sabies Què?

David Sarasol / PilotaViu.

A continuació mostrem la transcripció del document adjunt (fotografia)  del 1617 que ens indica que Petrer, localitat de la comarca del Vinalopó Mitjà tenia un trinquet:

Y feu la proposició inmediata seguent que (…) demana a la vila cinch cafisos de forment que los jurats y pasats prengueren de la llavor que dona a la vila font resolt per el consell que lo que respecte al forment de Pascual Rico que es vega els que prengueren el forment de llavor y vegen a com ix per cascuna barsella així el forment de Pascual Rico com el del rector, que tot fonch cinquanta dos cafisos y que es fasa repartiment conforme eixirà de preu de dihuit barselles, fent que prengueren per a pagar les dotze lliures de Pascual Rico per so que el colector cobra el forment a raó de huit lliures y el preu de dit forment era a nou lliures y així mateix font proposat per dit jurat que el guardia que embia cada diumenge o festa hun frare a celebrar missa per lo poble y que no y ha almoyna competent del trinquet per a pagar dita missa que si tendrien per be que es pagasen les misses celebrades y salsar ma de venir a dir missa e font resolt oida dita proposició que ta  vila pose hun basiner y que cada matí demane per les portes y que vegen lo que es traurà del trinquet si y aurà prou y si no que es pague lo que faltara de bens y rendes de la vila de totes les cuals cosses ne rebi acte public (…) en los desús dits dia, mes y añy (…)
 
3-IX-1617 Arxiu Històric Municipal de Petrer Llibre de Consells 1616-1648
 
 

 

Comentaris

aureli lópez paterna
1.

és ben interessant esta aportació per a molts aficionats, sobretot els novells (alguns ya la coneixíem i l'hem citada com a document), avant en qualsevol aspecte que enriquixca el deport nacional valencià o el més valencià dels deports, salutacions cordials.

Comenta aquest article